François van der Lee in de 17e eeuw.

Constantijn Huygens was de trouwe dienaar van drie prinsen; daarnaast was hij een groot dichter, begaafd schilder, componist, musicus en een toegewijd vader. Hij kende zijn talen en zag veel van Europa. Hij verkeerde in de hoogste bestuurlijke kringen, maar maakte tegelijkertijd ook deel uit van de culturele elite. Constantijn Huygens had zich zeer te beklagen over zekeren François van der Lee (volgens de brieven van Constantijn Huygens), die zich op brutale wijze indrong bij de Prins en de functies van de secretaris trachtte waar te nemen.

De man was klerk geweest op de secretarie van de Prins, had tijdens het verblijf van Willem II in Engeland (1641) deze als secretaris gediend en was later requestmeester geworden op een salaris van fl1500. – .  Dat Constantijn Huygens niet zo gecharmeerd was van François van der Lee werd duidelijk uit een brief die hij schreef aan prins Willem in 1646.

Constantijn Huygens
Constantijn Huygens

Mijn onrechtvaardige man (François) is er, sinds Breda geen sou op vooruit gegaan van het voordeel dat hij gedacht had te verkrijgen. Maar als de meester niet in de toestand was waarin hij verkeert, zou ik anders gehandeld hebben, Wat ik niet voor mijn geweten kan verantwoorden. Laten we dat overlaten aan God, enz.”

Uit een reactie van Constantijn Huygens op een brief van de prins kan worden opgemaakt dat deze de visie van Constantijn Huygens deelde.

Uw brief van de zesde werd twee uur na mijn aankomst overhandigd,welke (de brief) hun verbittering dubbel zo groot maakte door het verhaal van uw ongenoegen. Ik had er iets over gezegd maar vrij sober, daar ik niet meende dat het dienstig was of welgevoeglijk om zoveel misbaar te maken. Men moet meer vooruit zien in de gebeurtenissen en letten op de vinger van God en niet alleen op de hand van de mens.”

Al eerder valt uit de toon van een brief van Constantijn Huygens aan A. Ploos van Amstel op te maken dat hij niet veel met François van der Lee op had.

Gisteren zij er door de Staten verschillende ambten vergeven; Van der Lee is niet geslaagd.”

Helaas kennen wij niet de inhoud van de brieven van de Prins aan Constantijn Huygens en ook niet de visie van François van der Lee zelf. Dus het bovenstaande is mogelijk wat eenzijdig.

François van der Lee_wapen
Het familiewapen van François van der Lee

Van François van der Lee is een lakzegel gevonden in de missiven aan de Rekenkamer der domeinen in Holland en vertoont zijn familiewapen. Een schuine balk beladen met 7 sterren en vergezeld links van een (zilvere) leeuw, die met 3 poten op de balk rust. François van der Lee wordt in 1650 vermeld als rentmeester-generaal van Kennemmerland en West Friesland te Haarlem. Hij was getrouwd met Maria Strick, die 13 April 1661 als zijn weduwe te Aerdenhout woonde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *